ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Електронен магазин http://kordella.bg е собственост на фирма КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД, с ЕИК: 205193092, рег. по ЗДДС: BG205193092, с адрес на управление гр. София, ул. Гурко № 48, телефон: 02/ 9806623 и електронна поща kordella@kordella.bg
2. В електронен магазин http://kordella.bg се предлагат продукти, които фирма КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД внася, дистрибутира, разпространява или продукти собствено производство.
3. Електронен магазин http://kordella.bg предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в електронния магазин.
4. Всеки потребител е обвързан да се съобразява с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в електронния магазин, през цялото време на използването му и до напускането му. Преди финализиране на електронната заявка за покупка, слагайки отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, потребителите се съгласяват изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА
5. Потребителите правят своите заявки за покупки от http://kordella.bg като използват български език и кирилица.
6. Указаните цени на продуктите, поместени на http://kordella.bg са за 1 брой в български лева с начислен ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.
7. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в електронния магазин опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставката.
8. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата.
9. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
10. Чрез натискане на бутона "Купувам", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него (потребителят) и КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
11. Условията за доставка на стоките са указани в електронния магазин.
12. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
13. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. Куриерската услуга се заплаща от потребителя.
14. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
15. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера.
16. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефон или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
17. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД може да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са достъпни.
18. След предаване на стоката на куриер всички рискове, произтичащи от доставката на стоката, преминават върху потребителите.
19. При посочен неверен адрес, телефон, лице за контакти, както и всички други обстоятелства, за които потребителите са били длъжни да сторят необходимото с оглед възможността стоката да бъде доставена и при последваща невъзможност стоката да бъде реално доставена, КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД се освобождава от задълженията си, произтичащи от поръчката и доставката на стоката.
20. При доставката на продуктите потребителят подписва придружаващите документи и заплаща разходите по доставката. Потребителите осигуряват реален достъп и възможност за получаване на поръчаните продукти.
21. С цел осигуряване на качествено обслужване на потребителите си, КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД независимо, че не носи отговорност при доставката на стоката, предоставя на потребителите си възможност да информират КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД за всякакви нередности, свързани с доставките на стоката чрез куриерска служба.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА
22. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срокът на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори - няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
23. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия на всеки един конкретен продукт.
24. По силата на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, заедно с всички придружаващи ги документи, да не са употребявани или деформирани. Връщането на продуктите е за сметка на потребителя. В този случай потребителите изпращат на КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД изявление за отказ от сключения договор на kordella@kordella.bg.
25. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД възстановява в срок от 15 (петнадесет) работни дни в пълен размер заплатените суми от потребителите за поръчаните артикули, в случай на упражнено право на отказ в съответствие с т.22 и т.24 от настоящите Общи условия.

ЛИЧНИ ДАННИ
26. При извършване на заявка за покупка, потребителите попълват следните лични данни - име, фамилия, град, пощенски код, точен адрес, телефон, електронна поща.
27. Потребителите подават вярна и правдива информация, свързана с осигуряването на доставката на стоката и уведомяват незабавно КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД при невъзможност да получат стоката. При промени в предоставената информация по т.26 потребителите се задължават да актуализират данните си своевременно.
28. Потребителите незабавно уведомяват КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.
29. За КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД поверителността на Вашата лична информация e висок приоритет. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД прилага своята Политика по запазване на Личните данни в съответствие с GDPR. Тази политика ще Ви информира за това, как ние се грижим за личните данни, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт, какви права имате и как законодателството защитава тези права. Подробна информация може да намерите тук.

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ
30. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД се задължава да осигури куриер и да му предаде заявената за покупка стока.
31. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД се задължава да предаде точно и правдиво информацията, предоставена от потребителите, свързана с условията и начина на доставката на стоката.
32. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в електронния магазин; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този електронен магазин; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в електронния магазин от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в магазина информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
33. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
34. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в електронния магазин. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна kordella.bg.
35. КОРДЕЛЛА ГИФТС EООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
36. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
37. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
38. КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.
39. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на електронния магазин с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
40. Предоставената информация е предмет на авторско право на КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД. Зареждането или отпечатването на страници от магазина е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горнотоq потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД или негов партньор.
41. Потребителите на http://kordella.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове и изображения или части от електронния магазин, без изрично писмено разрешение на КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД.
42. Неразрешено е използването на screenshot на магазина без изричното съгласие на КОРДЕЛЛА ГИФТС ООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от http://kordella.bg без изричното съгласие от страна на КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД.
43. При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на http://kordella.bg, или споделяне на същите в социалните мрежи е задължително упоменаването на магазина като източник.
44. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
45. Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на http://kordella.bg във връзка със закупуването на стоки, се разрешават по взаимно съгласие с потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.

ИЗМЕНЕНИЯ
46. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
47. Независимо от основанието, довело до изменение на Общите условия на КОРДЕЛЛА ГИФТС ЕООД, Дружеството се задължава да информира потребителите си относно промяната като постави на видно място в http://kordella.bg актуалните Общи условия. Промените влизат в сила от деня на оповестяването им на страницата на http://kordella.bg.