ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Електронният сайт платформа https://kordella.bg (наричан още www.kordella.bg, уебсайта) е собственост на фирма КОУЗИ ФОКС ЕООД; ЕИК: 205521964; адрес гр. София, ул. „ген. Йосиф В. Гурко No 48, телефон: 02/ 9806623 и електронна поща kordellashop@kordella.bg

 

2. В електронният сайт платформhttps://kordella.bg се предлагат продукти, които фирма КОУЗИ ФОКС ЕООД купува от други компании (вносители) и разпространява.

 

3. Електронният сайт платформ https://kordella.bg предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от КОУЗИ ФОКС ЕООД. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в електронният сайт платформ.

 

4. Всеки потребител е обвързан да се съобразява с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в електронният сайт платформа, през цялото време на използването му и до напускането му. Преди финализиране на електронната заявка за покупка, слагайки отметка „Съгласен съм с условията и ги приемам”, същите се съгласяват изцяло, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

 

5. Потребителите правят своите заявки за покупки от https://kordella.bg като използват български език и кирилица.

 

6. Указаните цени на продуктите, поместени на https://kordella.bg са за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка, картичка и опаковка, освен ако не е посочено друго в самия продукт.

 

7. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в електронния сайт платформ опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

 

8. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на КОУЗИ ФОКС ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата.

 

9. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

 

10. Чрез натискане на бутона "Купувам", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него (потребителят) и КОУЗИ ФОКС ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

 

11. Условията за доставка на стоките са указани в електронния сайт платформа.

 

12. КОУЗИ ФОКС ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

 

13. Продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или такива, които са персонализирани, не подлежат на замяна и връщане. 

 

Рекламация не може да се предявява при грешно подадено от клиента изписване на текст на кирилица или латиница. За текстове на кирилица се приемат само изпратени текстове на кирилица и клиентът сам носи отговорност за тяхната точност. Същото важи и при изписване на латиница и при транслителирация на текст на кирилица.

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

13. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от КОУЗИ ФОКС ЕООД до адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. Куриерската услуга се заплаща от потребителя. Цената на доставката се определя от тарифите на куриерските фирми и се изчислява на база тегло на пратка, адрес на получателя и време за доставка. Цената на доставка се определят по тарифите и условията на куриерските фирми, публикувани в официалните им уебсайтове - СпидиЕконт и Делегейтс.

 

14. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

 

15. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера.

 

16. КОУЗИ ФОКС ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефон или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 

17. КОУЗИ ФОКС ЕООД може да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако се окаже, че стоките не са достъпни.

 

18. След предаване на стоката на куриер всички рискове, произтичащи от доставката на стоката, преминават върху потребителите.

 

19. При посочен неверен адрес, телефон, лице за контакти, както и всички други обстоятелства, за които потребителите са били длъжни да сторят необходимото с оглед възможността стоката да бъде доставена и при последваща невъзможност стоката да бъде реално доставена, КОУЗИ ФОКС ЕООД се освобождава от задълженията си, произтичащи от поръчката и доставката на стоката.

 

20. При доставката на продуктите потребителят подписва придружаващите документи и заплаща разходите по доставката. Потребителите осигуряват реален достъп и възможност за получаване на поръчаните продукти.

 

21. С цел осигуряване на качествено обслужване на потребителите, КОУЗИ ФОКС ЕООД независимо, че не носи отговорност при доставката на стоката, предоставя на потребителите си възможност да информират КОУЗИ ФОКС ЕООД за всякакви нередности, свързани с доставките на стоката чрез куриерска служба.

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

 

22. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

 

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

 

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

 

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката

 

23. Потребителя има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, да върне закупената стока и да поиска възстановяване на сумата за покупка на продукта по силата на чл. 50 от ЗЗП. В случай на отказ:

 

a) потребителят трябва да уведоми КОУЗИ ФОКС ЕООД решението си да прекрати договора, сключен от разстояние.

 

б) да върне на КОУЗИ ФОКС ЕООД закупената стока. Стоката трябва да бъде върната не по късно от 14 дни след датата на покупка.  Разходите за връщане на стоката са за сметка на потребителя, като същият се задължава да я застрахова на стойността й обявена в сайта. 

в) потребителят следва да получи възстановената сума по същия начина, по който я е заплатил, след оглед на върнатата стока. 

 

НЕПОТЪРСЕНА ПРАТКА

 

24. В случай че не бъдете открити на посочения адрес в рамките на срока за доставка или не бъде осигурен достъп на куриера, КОУЗИ ФОКС ЕООД приема това за неоснователен отказ и се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки, а вие губите възможността поръчаните от вас стоки да бъдат доставени.

а) КОУЗИ ФОКС ЕООД си запазва правото да изпрати на посочения от вас електронен/физически адрес УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕПОТЪРСЕНА ПРАТКА, с което да претендира заплатената сума за доставка и връщане на стоката, определена по тарифата на използваната куриерска фирма.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

25. При извършване на заявка за покупка потребителите попълват следните лични данни - име, фамилия, град, пощенски код, точен адрес, телефон, електронна поща.

 

26. Потребителите подават вярна и правдива информация, свързана с осигуряването на доставката на стоката и уведомяват незабавно КОУЗИ ФОКС ЕООД при невъзможност да получат стоката. При промени в предоставената информация по т.23 потребителите се задължават да актуализират данните си своевременно.

 

27. Потребителите незабавно уведомяват КОУЗИ ФОКС ЕООД за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола. 

 

Защита на личните данни

 

28. Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

 

29.  Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие КОУЗИ ФОКС ЕООД да събира, обработва и съхранява личните му данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на kordella.bg, съгласно Политиките за поверителност

 

30. КОУЗИ ФОКС ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

31. КОУЗИ ФОКС ЕООД е предоставило на потребителя информацията по член 13 и член 14 от GDPR, съгласно която се дават необходимите сведения за основанията, начините и процесите по обработка на лични данни на потребителя от КОУЗИ ФОКС ЕООД.

 

32. При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително.

 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ

 

33. КОУЗИ ФОКС ЕООД се задължава да осигури куриер и да му предаде заявената за покупка стока.

 

34. КОУЗИ ФОКС ЕООД се задължава да предаде точно и правдиво информацията, предоставена от потребителите, свързана с условията и начина на доставката на стоката.

 

35. КОУЗИ ФОКС ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в електронния магазин; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този електроннен сайт платформа; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в електронния сайт платформа от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в магазина информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

 

36. КОУЗИ ФОКС ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

 

37. КОУЗИ ФОКС ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в електронният сайт платформа. КОУЗИ ФОКС ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна kordella.bg

 

38. КОУЗИ ФОКС EООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

 

39. КОУЗИ ФОКС ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

 

40. КОУЗИ ФОКС ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

 

41. КОУЗИ ФОКС ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

 

42. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на електронния сайт платформа с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

 

43. Предоставената информация е предмет на авторско право на КОУЗИ ФОКС ЕООД. Зареждането или отпечатването на страници от електронния сайт платформа е допустимо, в случай че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на КОУЗИ ФОКС ЕООД или други носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е КОУЗИ ФОКС ЕООД или негов партньор.

 

44. Потребителите на https://kordella.bg  нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове и изображения или части от електронният сайт платформа, без изрично писмено разрешение на КОУЗИ ФОКС ЕООД.

 

45. Неразрешено е използването на screenshot на електронния сайт платформа без изричното съгласие на КОУЗИ ФОКС ООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от https://kordella.bg без изричното съгласие от страна на КОУЗИ ФОКС ЕООД.

 

46. При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на https://kordella.bg, или споделяне на същите в социалните мрежи е задължително упоменаването на електронния сайт платформа като източник.

 

47. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

 

48. Всички възникнали спорове, произтичащи от ползването на https://kordella.bg във връзка със закупуването на стоки, се разрешават по взаимно съгласие с потребителите, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото българско законодателство.

 

ИЗМЕНЕНИЯ

 

49. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от КОУЗИ ФОКС ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

 

50. Независимо от основанието, довело до изменение на Общите условия на КОУЗИ ФОКС ЕООД, Дружеството се задължава да информира потребителите си относно промяната  като постави на видно място в https://kordella.bg актуалните Общи условия. Промените влизат в сила от деня на оповестяването им на страницата на  https://kordella.bg

 

ФOPMУЛЯP 3A BPЪЩAHE HA ПPOДУKTИ или изтеглете файл

 

Попълнете този документ и го приложете в кутията заедно с продуктите. Повече подробности за връщането на продукти ще намерите на следния линк: https://kordella.bg/content/1-dostavka.

 

 

 

Номер на поръчка

 

 

Брой върнати продукти

 

 

 

 В случай че поръчката Ви е заплатена c 6aнкoв пpeвoд или нaлoжeн плaтeж с ППП (Пощенски паричен превод), трябва да посочите банкова сметка (IBAN), по която да направим превода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номерът на банковата сметка трябва да съдържа 22 символа. Моля, уверете се, че въведената сметка е правилна.

 

 

В случай че поръчката Ви е заплатена нaлoжeн плaтeж с ППП (Пощенски паричен превод), сумата може да бъде възстановена и чрез ППП  по куриер.

 

 

Когато връщате продукти с куриерска фирма, транспортните разходи за връщане са за ваша сметка.

 

 

Необходимо е върнатите продукти да са в оригиналната им опаковка, както и с приложените към тях етикети, описания и ръководства. Продуктите трябва да са в добър търговски вид, без следи от употреба.

 

 

Адрес за връщане на продукти:

ПОЛУЧАТЕЛ:

 

Коузи Фокс ЕООД

 

Адрес: ул. Ген. Йосиф Гурко 48,

 

София, 1000